สารพันปัญหา
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล และนำให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (
Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 3 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 คือ

ช่องทางที่ 1 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรงไทย สาขาที่ชำระเงินทันที

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน "Krungthai NEXT" โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน "Krungthai NEXT" แล้ว โดยช่องทางนี้สามารถชำระเงินได้ภายในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 21.00 น. เท่านั้น และสามารถดำเนินการ
ได้ใน 2 วิธีการ ดังนี้

    2.1 สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน" Krungthai NEXT" และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้จนกระทั่งทำรายการสำเร็จ

    2.2 เข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู "จ่ายบิล" จากนั้นคันหารายการโดยระบุรหัส"9269" และตรวจสอบชื่อหน่วยงานแล้วเลือกไปที่ "กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบ" จากนั้นให้ระบุหมายเลขอ้างอิง Ref.1 ในช่อง "เลขชำระเงิน 10 หลัก" หมายเลขอ้ างอิง Ref.2 ในช่อง "เลขบัตรประจำตัวประชาชน" และเลือกจำนวนเงินค่าธรรมเนียม 430 บาท พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้จนกระทั่ง"จ่ายบิลสำเร็จ" และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย


คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ)

เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ภายหลังจากวันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ แล้ว โดยสามารถพิมพ์สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com และนำมายื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
คำตอบ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566  ผ่านเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob