ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (เฉพาะราย)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกาศลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (เฉพาะราย)
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๑ บัญชีรายชื่ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารหมายเลข ๒ รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ฯ
คลิกดาวน์โหลด ผังที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน) 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับคุณวุฒิของผู้สมัครสอบแข่งขันฯ